მთავარი

ana miqaZe


filologi, sazogadoebasTan urTierTobis da sainformacio sazogadoebis mSeneblobis serTificirebuli specialisti. muSaobda da dRemde agrZelebs muSaobas msoflio bankis da gaerTianebuli erebis, evrokomsiis internetis ganviTarebasTan dakavSirebul proeqtebSi, aseve soflis meurneobis sxvadasxva dargebis ganviTarbisa da xelSewyobis programebSi.

aris wignebis ,,eleqtronuli mTavroba“, ,,saqarTveloSi sainformacio teqnologiebis CarCo programis“ Tanaavtori, proeqtebis `internetis xidi saqarTvelos moswavle-axalgazrdobisaTvis~ Tanaavtori. arasaTavrobo organizacia ,,saqarTvelos ganviTareba internetis meSveobiT“ sameTvalyureo sabWos Tavmjdomare.

sxvadasxva dros iyo sainformacio teqnologiebis ganviTarebis saparlamento komisiis da saxelmwifo sabWos aRmasrulebeli mdivani. samecniero-popularuli Jurnalis `saqarTvelos telekomunikaciebi~ mTavari redaqtori, gazeTis `kviris fosta~ gamomcemeli; arasamTavrobo organizaciebis `sainformacio sazogadoebis laboratoria~ da `eleqtronuli saqarTvelo~ damfuZnebeli. msoflio savaWro organizacis  forumebis, gaeros mier organizebuli italiis da meqsikis forumebis `eleqtronuli mTavroba ganviTarebisaTvis~ momxsenebeli.

`jorjia geiTveis~ jgufTan erTad (vaSingtoni) aqvs prezentirebuli proeqtebi `pirveli qarTuli portali~ da `eleqtronuli saqarTvelo~; aseve prezentirebuli aqvs proeqti `gavacnoT saqarTvelo msoflios~ da am proeqtis farglebSi aris wignis `dedaqalaqi~ ides avtori da sagamomcemlo proeqtebis koordinatori, amave proeqtis farglebSi `qefiTal siTi grufTan~ erTad gamosca wigni  ,,saqmiani saqarTvelo“.gatacebulia liTonis mxatvruli damuSavebiT; minanqriT, dizainiT da koleqcionirebiT.